Never/Forget/Why?

The memorial project

15,000 כרטיסים, 15,000 ילדי

לעולם/לשכוח/למה? הינו פרויקט זיכרון ל-15,000 ילדים יהודים שנכלאו

בגטו טרזין בין השנים 1942-1945. כמעט כל הילדים האלו נשלחו בהמשך למחנה ההשמדה אושוויץ בו נרצחו. רק כמאה מהילדים שרדו.

כדי לזכור ילדים אלו, הרבה אנשים ברחבי העולם ייצרו 15,000 כרטיסים. זיכרון אישי או ציבורי. זיכרון או שכחה הם גבולות הנושא. כל מי שיגלה עניין, יקבל כרטיס בעיצובי לכתוב עליו. כל התבטאות על הכרטיס, מקובלת.

הכרטיסים יאספו בוינה ויוצגו בארועים שונים. אתר אינטרנט יאפשר למעוניינים לקרוא את כל הכרטיסים באופן אנונימי.

לאחר שיוצגו, הכרטיסים בלווית מסמך מסכם יוכנסו לארכיון במקום מתאים, בו יהיו זמינים לדורות עתידיים.

ליצירת קשר .